188比分

网站栏目

农学院

发布者:    发布时间: 2020-04-22   浏览次数: 次

草学

fubingzhe wanghongmei zhangguijie xudongmei shijuan lijianping xieyingzhong shenyan xuxing lixiaowei mahongbin

畜牧

duanziyuan xuxiaofeng wangxingping kangxiaolong wangling zhanglili mayun guyaling danxingang caixiaoyan zhangguijie

188比分yangguo zhangjuan fengdengzhen zhangqiaoe taojinzhong zhouyuxiang 

动物遗传育种与繁殖

188比分mayun shiyuangang zhangjuan fengdengzhen taojinzhong wangxingping guyaling zhangqiaoe zhouyuxiang xuxiaofeng 

果树学

songlihua zhangxiaoyu caobing zhangli 

林业

田佳 刘佳嘉 杜灵通 卞莹莹 曹兵 张萍 刘任涛 李学斌 宋丽华 杨君珑

临床兽医学

zhaohongxi yuyongtao heshenghu guoyansheng 

农村发展

188比分wanglinying lihongyan maxiaoyuan mayanyan gezhijun maofengling dongmei

农业昆虫与害虫防治

188比分jiayanxia gupeiwen wangxinpu lvzhaozhi

农业资源与环境

sunquan wangrui houxianqing guxin hewenshou

农艺与种业

jingang huangshuai zhongnaiqin jinlei zhangxueyan wangxiaomin makun liujili  yelin  zhangyahong  wuna   liugenhong

caoyune  lijianshe  gaoyanming daixiaohua xuweirong liuping mahongbin danshouming kangjianhong lijianping  zhangyinxia

lirong wangzhangjun luochengke zhangjunxiang tianlei zhangxiaoyu wanghongmei jiabiao daihongjun lishaokun shijuan   shen yan

wangzhenping xuxing zhangli lixiaowei luxingli wangyonghong xudongmei xieyingzhong mawen lipeifu liuchengmin  fubingzhe

liufenglou fanpeige guowenzhong lanjian lijinxin liangyi wuhongliang  minan 

葡萄与葡萄酒学

zhangjunxiang danshouming wangzhenping xuweirong daihongjun mawen fanpeige

设施园艺学

wangxiaomin zhangxueyan zhangyahong lijianshe caoyune gaoyanming

食品加工与安全

188比分liuhuiyan fanyanli fanghaitian dongwenjiang zhangguangdi hexiaoguang luoruiming zhanghuiling zhangang zhangchunhui zhangdequan lihaifeng

liuguishan zhangzhong juning liudunhua sunyue zhanghaihong liyalei fanghaitian fanyanli juning zhangzhong hejianguo liudunhua

zhangguangdi hexiaoguang luoruiming

兽医

lijidong wangguiqin zhaohongxi xulihua yuyongtao guoyansheng wuxinhua heshenghu weifanhua

预防兽医学

188比分lijidong wangguiqin xulihua

资源利用与植物保护

188比分guxin sunquan houxianqing wangxinpu wangrui lvzhaozhi bijiangtao wangxina gupeiwen wangyiming hewenshou jiayanxia

作物遗传育种

liuping lipeifu luochengke tianlei wangzhangjun 

作物栽培学与耕作学

jiabiao lirong kangjianhong wuna liujili luxingli lishaokun


 

上一条:资源环境学院

下一条:机械工程学院